Plan / Put pacijenta: Za šta ćemo ići u dom zdravlja, a za šta u Opću bolnicu i KCUS

24. 03. 2017. u 10:52:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je i prema Skupštini uputila Plan restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacija zdravstvenih ustanova.

Prema riječima ministrice za zdravstvo Zilhe Ademaj, tokom javne rasprave u kojoj je učestvovalo 25 zastupnika, najveći dio primjedbi ticao se unutrašnje organizacije i funkcionalne strukture pojedinih ustanova. No, to će, kako je istaknula Ademaj, biti uređeno Akcionim planom i dodatnim propisima, u skladu sa specifičnostima pojedinih ustanova i djelatnosti.

Neovisno o planu reorganizacije, rješavat će se pitanje zdravstvenih usluga za djecu s poteškoćama u razvoju, pitanje mogućih lokacija zdravstvene zaštite studentske populacije posebno studenata iz drugih kantona uz studentske domove kao i mogućnost da ambulante za zdravstvenu zaštitu školske djece budu fizički odvojene od ostalih ambulanti te namjene.

Također se predviđa uspostavljanje do sada nepostojeće palijativne njege na svim nivoima zdravstvene zaštite, odnosno uvođenje posebnih tretmana terapije bola kod najtežih bolesnika.

Plan predstavlja i usklađivanje rada svih ustanova sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH, te razgraničavanje djelatnosti svih ustanova kada su u pitanju nivoi zdravstvene zaštite.

Primarna zdravstvena zaštita obavljala bi se isključivo u okviru domova zdravlja, specijalističko-konsultativna zaštita bi u najvećoj mjeri bila smještena u Općoj bolnici prim.dr. Abdulah Nakaš, a usluge tercijarne specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite pružao bi isključivo Klinički centar.

Plan tretira i statusne promjene nekih zdravstvenih ustanova koje vrše zdravstveno zbrinjavanje pojedinih kategorija stanovništva u smislu da svaki nivo zdravstvene zaštite iz tih ustanova bude pripojen ustanovama kojima je to primarna djelatnost.

Prema ovom Planu, predviđeno je i drukčije finansiranje zdravstvenih ustanova, a koje bi bilo isključivo u skladu s obimom i vrstom usluga koje ustanova pruža, i što će biti obuhvaćeno godišnjim Programom zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo.

Promjene su predviđene i u dijelu ustanova koje se bave zdravstvenom zaštitom specifičnih kategorija stanovništva, kao što su studenti, pripadnici MUP-a, zaštita žena i materinstva, zatim oblast sportske medicine, u smislu njihovog uključivanja ili u domove zdravlja ili Opću bolnicu, zavisno o kojem nivou zdravstvene zaštite je riječ, s tim što određene djelatnosti iz ovih ustanova mogu se organizirati kao posebne organizacione jedinice Doma zdravlja.

Nužno je izvršiti razgraničenje djelatnosti između Kliničkog centra i Opće bolnice, gdje prvoj ustanovi pripada kompletna tercijarna zaštita, dok dio sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite ostaje u Općoj bolnici. Promjene su predviđene i u Stomatološkom fakultetu s klinikama kada je riječ o samoj djelatnosti i finansiranju. Funkcija Hitne pomoći nastavlja svoje djelovanje po dosadašnjim principima uz nužnost rješavanja preciznog puta pacijenta po pitanju njegovog urgentnog zbrinjavanja.

Privatnim zdravstvenim ustanovama bila bi ponuđena mogućnost da se pod jednakim uvjetima finansiraju iz javnih sredstava i svoje usluge ponude zdravstveno osiguranim pacijentima, uz uvjet da ispunjavaju zakonom predviđene uvjete među kojima je, između ostalog, i stalno zaposleni kadar, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.

KOMENTARI (2)