Šta računamo: Koji broj treba da stoji umjesto upitnika?

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

John O'Brazz

Ja ili sam Ajnstajn ili su vam pitanja bezze... Trece nema.

3 ka

Oco smo počeli mozgalice sa krstovima. Koliko krstova ima na slici.

BLUES

Drevna kineska tablica množenja. Ako množimo 2x3 povući ćemo dvije crte vertikalno a zatim 3 crte horizontalno. Kad izbrojimo koliko se puta linije ukrštaju, dobićemo konačan rezultat. Na mjesto upitnika br 4.

/ Najnovije