Znate li čiji je brak na estradi u Jugoslaviji bio najkraći? Glumac se razveo nakon 15 dana

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ne pijem dok Paja vozi

Morska bezdan, pučina, hridina, ja sa djevojkom koju iskreno volim, kamera.. samo more je sve znalo i o tebi i meni ostali sve do jutra zagrljeni smo bili onog časa, onog tren kad je pokraj mene prošlo tvoje lice tvoja sjenaaa zagrljeniiii zagrljeni kamen gori val se pjeniiii Govorili nismo ništa zagrljeeeni zagrljeni val se pjeni....

/ Najnovije