Vlada KS / Postignut dogovor o izvođenju nastave na Medicinskom fakultetu

03. 12. 2019. u 15:45:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Na sastanku koji je održan u ponedjeljak u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa predstavnicima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u vezi sa problematikom realizacije nastavnog procesa na fakultetima gurpacije medicinskih nauka, postignut je sljedeći dogovor:

- da akademsko osoblje Medicinskog fakulteta koje izvodi nastavu iz tzv. predkliničkih nastavnih predmeta nastavi realizaciju nastavnog procesa u zimskom semestru 2019/2020. godine za studente Stomatološkog fakulteta sa klinikama, Fakulteta zdravstvenih studija i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

- da Klinički centar Univerziteta u Sarajevu omogući izvođenje nastave za fakultete grupacije medicinskih nauka uz obavezu da se u narednih 15 dana zaključi ugovor između Univerziteta u Sarajevu i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kojim se će na cjelovit način urediti sva međusobna prava i obaveze, a čije zaključivanje predstavlja zakonsku obavezu. Ukoliko ugovor ne bude potpisan u roku od 15 dana, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu zadržava pravo da obustavi izvođenje nastave;

- da se u saradnji sa Stomatološkim fakultetom sa klinikama, Fakultetom zdravstvenih studija i Faramaceustkim fakultetom sačini plan nadoknade nerealizovane, odnosno propuštene nastave u zimskom semestru studijske 2019/2020. godine;

- da se izradi cjelovit i precizan pregled nastavnog opterećenja akademskog osoblja Medicinskog fakulteta koje obuhvata nastavno opterećenje na Medicinskom fakultetu i nastavno opterećenje koje je rezultat angažmana u nastavnom procesu za potrebe Stomatološkog fakultet sa klinikama, Fakultet zdravstvenih studija i Farmaceutskogm fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

- da se plaćanje dodatnog angažmana akademskog osoblja Medicinskog fakulteta za potrebe izvođenja nastave na naprijed pomenuta tri fakulteta vrši kroz obračun i isplatu dodatka na platu, u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu i Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo;

- da Medicinski fakultet dostavi Ministarstvu precizne podatke o potrebnom iznosu sredstava za plaćanje rada preko nastavne norme svog akademskog osoblja koje je posljedica realizacije nastave za potrebe Stomatološkog fakulteta sa klinikama, Fakulteta zdravstvenih studija i Farmaceutskog fakultetu, kao i podatke o materijalnim troškovima koji nastaju u realizaciji nastave;

Ministarstvo preuzima obavezu da finansijska sredstva za isplatu dodatka na platu po osnovu rada preko nastavne norme iz prethodne tačke osigura u okviru rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu ili u okviru Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Nakon što Medicinski fakultet dostavi cjelovit prikaz nastavnog opterećenja svog akademskog osoblja, Ministarstvo će razmotriti osnovanost pokretanja aktivnosti prema Vladi Kantona Sarajevo za izmjenama Standarda i normativa kako bi se:

a) razmotrila osnovanost utvrđivanja dodatka platu većeg od 20 posto za članove akademskog osoblja Medicinskog fakulteta koji izvode nastavu za potrebe Stomatološkog fakulteta sa klinikama, Fakulteta zdravstvenih studija i Faramaceustkog fakulteta, a istovremeno imaju punu nastavnu normu utvrđenu Standardima i normativima na Medicinskom fakultetu,

b) definisao izvor i precizan iznos dodatka za rad preko nastavne norme za angažman akademskog osoblja Medicinskog fakulteta za potrebe realizacije nastave na Stomatološkom fakultetu sa klinikama, Fakultetu zdravstvenih studija i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ministarstvo izražava zadovljstvo činjenicom da su konačno osigurane pretpostavke za nastavak izvođenja nastave za studente Stomatološkog fakulteta sa klinikama, Fakulteta zdravstvenih studija i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koja će biti u funkciji njihovog akademskog razvoja i stručnog usavršavanja.

Istovremeno, Ministarstvo izražava žaljenje zbog retorike koja je prisutna u akademskom prostoru, a koja ozbiljno opterećuje i narušava odnose u okviru univerzitetske zajednice.

Ministarstvo apelira na rukovodstvo Univerziteta i organizacionih jedinica da u procesu provođenja najobuhvatnije i najsloženije reforme Univerziteta u Sarajevu od njegovog osnivanja, sva otvorena pitanja rješavanju dijalogom utemeljenim na principima međusobnog uvažavanja i povjerenja te da svojim primjerom postave standarde u rješavanju društevnih izazova koji će slijediti drugi, navode iz Vlade KS.

Uspješno provođenje procesa organizacione transformacije Univerziteta u Sarajevu ukazuje da dijalog nema alternativu.

NEMA KOMENTARA