VSTV / Tužitelji u BiH 22 radna dana u godini provedu putujući na ročišta

30. 07. 2019. u 12:15:00 Sponzorisani tekst

Shares: 12

Tužitelji tužilaštava u BiH u prosjeku provedu 14,65 posto radnog vremena ili 22 radna dana u godini na putovanja na ročišta u sudove širom Bosne i Hercegovine. Rezultat je ovo analize “Uticaj postojeće teritorijalne organizacije tužilaštava na korištenje radnog vremena i povezane troškove“ koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH provelo u okviru projekta “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini – Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa”, a koji finansiraju Vlade Švicarske i Norveške. Analiza je također pokazala da se pored dodatnog broja predmeta koji bi mogli biti riješeni u ovom vremenu, tužilaštva suočavaju i sa velikim organizacionim izazovom, kako po pitanju organizacije vozača i vozila tako i rasporeda tužilaca.

Visok utrošak vremena tužilaca na putovanje, ali i povezani troškovi ukazuju na potrebu pokretanja dijaloga o reorganizaciji tužilačkog sistema kako bi rad tužilaca bio optimiziran i maksimalno koncentrisan na rad na predmetima i rukovođenje istragama, uz organizaciju prisustva ročištima koja neće podrazumijevati veliki utrošak vremena na putovanje. 

Pojašnjavajući ovaj problem, zamjenica glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona Vesna Bjelošević naglasila je da tužioci ovog Tužilaštva postupaju pred 6 općinskih i jednim kantonalnim sudom, od čega 5 općinskih sudova imaju sjedište u Visokom, Kaknju, Žepču, Zavidovićima i Tešnju koji je 90 kilometara udaljen od Zenice.

U toku 2018. godine tužioci ovog Tužilaštva bili su prisutni na 3159 ročišta van sjedišta Tužilaštva za što su izdvojili ukupno 1227 dana“, istakla je Bjeloševićeva te dodala da egzaktni podaci ukazuju na to da postojeća organizacija tužilačkog sistema utiče na efikasnost rada tužilaštava kao i na racionalnost i ekonomičnost utrošaka tužilačkih resursa. 

Svaki dan minimalno šest tužilaca službenim vozilima, koje također treba obezbijediti i uredno servisirati, odlaze na sudove u druge gradove kako bi zastupali svoje predmete“, kazala je Glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva USK Fadila Amidžić i dodala da postojeća organizacija nije racionalna i uveliko utiče na kvalitet i kvantitet rada.

Ovakva organizacija ima za posljedicu i to da tužioci ne zastupaju samo svoje predmete na kojima su radili već i predmete drugih tužilaca, a često se desi da upravo zastupaju isključivo tuđe. I ova činjenica utiče na kvalitet zastupanja jer tužioci mogu imati i različit pristup određenom događaju“, dodala je Amidžićeva. 

Gubitak radnih sati, odnosno radnih dana, izražen u troškovima iznosi 278.148,00 KM godišnje uzimajući u obzir bruto iznos plate tužilaca koji su bili uključeni u anketu dok direktni troškovi putovanja računajući broj pređenih kilometara i cijenu goriva iznose 162.544,00 KM godišnje. Na osnovu urađene analize VSTV BiH je pokrenuo dijalog sa nadležnim ministarstvima s ciljem utvrđivanja daljih pravaca djelovanja kako bi se smanjio negativan uticaj postojeće teritorijalne organizacije tužilaštava na efikasnost i kvalitet rada tužilaca. 

Trenutni tužilački sistem u BiH rezultat je reforme tužilačkog sistema iz 2003. godine. Sistem je reformiran na način da su ukinuti najniži nivoi tužilaštava (općinska i osnovna), a tužilački kapaciteti koncentrirani u sjedištima kantona/okruga. Rezultat ovog procesa je da danas u BiH postoji 20 tužilaštava čiji tužitelji i tužiteljice značajan broj sati provode u putovanjima na ročišta koja se održavaju u sudovima izvan sjedišta tužilaštva.

NEMA KOMENTARA