Na Kameničkom brdu ekshumirani posmrtni ostaci žrtve genocida u Srebrenici

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

Naravno da će objaviti

Zanima me da li cete objaviti ukoliko ti budu posmrtni ostaci nekog nestalog u maju 92, kada su naserovi ubijali civile u srpskim selima u okolini Srebrenice ka Laka im zemlja AKO ZNAŠ, ZASTO SKRIVAŠ ZLOČINE??? TI SI SAUČENIK AKO SKRIVAŠ DOKAZE. ODMAH SA TIM DOKAZIMA NA MEĐUNARODNI SUD I SVJEDOČI.

***

***

/ Najnovije