"Zajedno smo jedno": Zgrade diljem Bosne i Hercegovine večeras su u roze boji

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Halo Satricici, boja je roza a ne roze

Roza se boja već toliko udomaćila kod nas da ju često dekliniramo kao i ostale pridjeve, no roza spada u pridjeve koji se ne dekliniraju. (Inače, riječ dolazi iz francuskog rose: ruža, odnosno latinskog rosa.) To znači da će paradigma izgledati ovako: N roza boja G roza boje D roza boji A roza boju V roza bojo! L roza boji I roza bojom

/ Najnovije