Za ljubitelje dobrog štiva: Pitali smo biblioteke - koje su najčitanije knjige u Sarajevu?

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Aleksandar Hemon

Bilo koja njegova zasluzuje da se nadje na spisku.

Najistininitija Prica pretocena u Knjigu

P O T U R I C O, HODAJUĆA BRUKO -DJEDOVE TI T UR Č I N K I T O M U G U Z I C U TUKO, NEMA NA SVETU VEĆEG SRAMA OD P O T U R Č E N O G ŠLJAMA, TOJ SRAMOTI NEMA KRAJA JER ZNA P O T U R I C A IZ ČIJIH JE J A J A ,NANU TI JE T U R Č I N PRVI KARO A POSLE KO K U R V U PRODAVO J A H A L I JE I ARAPI KRINI DA SE ISLAM MALO BOLJE PRIMI , NASTA TAKO K U R V I N O K O P I L E KOJE JESTE SRAMOTNOGA LICA, CEO SVET GA ZNA POD IMENOM ----P O T U R I C A

/ Najnovije