Nemojte da vas lažu: Ovo su nadležnosti Predsjedništva, Vijeća ministara i entitetskih vlada

0
Radiosarajevo.ba
Nemojte da vas lažu: Ovo su nadležnosti Predsjedništva, Vijeća ministara i entitetskih vlada
Radiosarajevo.ba / Predsjedništvo i Vijeće ministara BiH

Kandidati na Općim izborima 2022. godine, kako to obično biva u političkim kampanjama, obećavaju sve i svašta. Naravno, i kule i gradove, i med i mlijeko, i idiličan život. Istina, nerijetko u Potemkinovim selima.

Tako je ne samo posljednjih skoro mjesec dana zvanične kampanje, već skoro dvije godine neformalne kampanje- naslušali smo se svega!

Obećavaju rast plata i penzija za 50 posto do kraja mandata. Najavljuju reforme, izgradnju, ekonomiju „kao nikada do sada“. Gradit će, vele, autoputeve, brze ceste, aerodrome, investirati u poljoprivredu i energetiku – „kao nikad do sada“. Sve, sa samo 350.000 glasova, recimo. Cijena prava sitnica!

Obećavaju i da vraćati ljude iz Njemačke, da će gradovi BiH biti mjesto povratka, a ne odlaska. Brinu o cijenama energije, stranim investicijama…

Problem je u tome što smo najviše sličnih obećanja čuli od kandidata za člana Predsjedništva BiH koji imaju malo ili ovlaštenja za ono što obećavaju!?
Za što je nadležno Predsjedništvo BiH koje je, očekivano, u fokusu predizborne kampanje?

Predsjedništvo BiH

Ustav BiH tako u svom članu V navodi da je Predsjedništvo BiH nadležno za:
a) Vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.
b) Imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih najviše dvije trećine mogu biti odabrani sa teritorije Federacije.
c) Predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u kojima Bosna i Hercegovina nije član.
d) Vođenje pregovora za zaključenje međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, otkazivanje i, uz saglasnost Parlamentarne skupštine, ratifikovanje takvih ugovora.
e) Izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine.
f) Predlaganje godišnjeg budžeta Parlamentarnoj skupštini, uz preporuku Vijeća ministara.
g) Podnošenje izvještaja o rashodima Predsjedništva Parlamentarnoj skupštini na njen zahtjev, ali najmanje jedanput godišnje.
h) Koordinaciju, prema potrebi, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini.
i) Vršenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dužnosti koje mu prenese Parlamentarna skupština, ili na koje pristanu entiteti.

Pored navedenog, od dana donošenja Ustava BiH na osnovu odluka i zakona donesenih od strane nadležnih institucija u međuvremenu dobilo i dodatne nadležnosti. Pritom je u obzir uzet stava iz člana V Ustava: “vršenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dužnosti, koje mu prenese Parlamentarna skupština, ili na koje pristanu entiteti”, te dijela Člana III, Dodatne nadležnosti, Predsjedništvo BiH.

Nadležnosti u pitanjima odbrane

Takav primjer su nadležnosti Predsjedništva BiH propisane u Zakonu o odbrani BiH, gdje se u članu 11. (Komanda i kontrola) kaže da “Predsjedništvo BiH, djelujući prema konsenzusu, ima vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama BiH, a zatim u članu 12. (Nadležnosti Predsjedništva) navodi:

Predsjedništvo donosi odluke konsenzusom i nadležno je da:
a) zahtijeva proglašenje ratnog stanja od Parlamentarne skupštine,
b) zahtijeva proglašenje vanrednog stanja od Parlamentarne skupštine,
c) uputi Oružane snage u operacije tokom rata, vanrednog stanja ili mirovnih operacija van zemlje, u skladu sa zakonom,
d) ovlasti ministra odbrane Bosne i Hercegovine da naredi upotrebu i razmještaj Oružanih snaga,
e) angažira vojne snage za pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće,
f) određuje i mijenja veličinu i strukturu Oružanih snaga u skladu sa zakonom,
g) utvrdi odgovarajuću nacionalnu zastupljenost u Oružanim snagama uzimajući u obzir posljednji popis stanovništva, operativnu gotovost, potrebe za popunjavanjem, moral i koheziju Oružanih snaga. Predsjedništvo će se posebno pobrinuti da se, osim u pješadiji, odgovarajuća nacionalna zastupljenost osigura i u jedinicama u drugim rodovima putem preciznog definiranja minimalne zastupljenosti lica u tim jedinicama,
h) odobri organizaciju vojnih snaga za zadatke i misije,
i) postavlja načelnika i zamjenike načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga, komandanta i zamjenike komandanta Operativne komande Oružanih snaga i komandanta i zamjenike komandanta Komande za podršku Oružanih snaga,
j) unapređuje profesionalna vojna lica u činove generala u Oružanim snagama,
k) postavlja i smjenjuje generale u Oružanim snagama,
l) smijeni načelnika ili zamjenike načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga, komandanta ili zamjenike komandanta Operativne komande Oružanih snaga i komandanta i zamjenike komandanta Komande za podršku Oružanih snaga, na prijedlog ministra odbrane Bosne i Hercegovine,
m) imenuje i smjenjuje vojnodiplomatske predstavnike i vojne predstavnike u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama kao i vojne predstavnike Bosne i Hercegovine u stranim, multinacionalnim ili međunarodnim vojnim komandama i drugim stranim, multinacionalnim ili međunarodnim institucijama,
n) informira Parlamentarnu skupštinu o strateškim sigurnosnim i odbrambenim pitanjima,
o) usvoji Sigurnosnu politiku i Odbrambenu politiku Bosne i Hercegovine s ciljem pružanja strateških smjernica u vanjskim poslovima i pitanjima odbrane.

Centralna banka BiH

Nadalje, Ustav BiH dalje u istom članu, stav 4, Vijeće ministara, daje Predsjedništvu BiH ovlaštenje da imenuje predsjedavajućeg Vijeća ministara“ koji će preuzeti dužnost po odobrenju Predstavničkog doma”, dok član VI, Ustavni sud BiH, nalaže da tri člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa Predsjedništvom BiH. U vezi sa ovlastima koje Predsjedništvo BiH ima nad Centralnom bankom BiH, član VII Ustava BiH, pored ostalog, kaže:

Prvi Upravni odbor Centralne banke će se sastojati od Guvernera kojega imenuje Međunarodni monetarni fond (MMF), nakon konsultacija sa Predsjedništvom, i tri člana koja imenuje Predsjedništvo, od kojih su dva iz Federacije (jedan Bošnjak i jedan Hrvat, koji će dijeliti jedan glas) i jedan iz Republike Srpske – svi sa mandatom od 6 godina. Guverner, koji neće biti državljanin Bosne i Hercegovine niti bilo koje susjedne države, može imati odlučujući glas u slučaju neriješenog ishoda glasanja.

Nakon tog perioda, Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine će se sastojati od pet lica koja imenuje Predsjedništvo na period od 6 godina. Odbor će među svojim članovima imenovati Guvernera na period od 6 godina.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Zakonom o Vijeću ministara uređuju se, sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, “prava, dužnosti i odgovornosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine”. U ostvarivanju svojih prava i dužnosti Vijeće ministara donosi odluke, zaključke i rješenja, usvaja nacrte i prijedloge zakona, analize, informacije, strategijska dokumenta, programe, sporazume, protokole i druga akta (u daljnjem tekstu: akta).

Predsjedavajući predstavlja Vijeće ministara i odgovoran je:
1. za usklađivanje rada Vijeća ministara;
2. za usklađivanje ustavnih odnosa Vijeća ministara s radom Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, kao i s entitetima i Brčko Distriktom BiH;
3. za osiguravanje saradnje između Vijeća ministara i vlada entiteta i nižih nivoa vlasti;
4. za sazivanje sjednica Vijeća ministara;
5. za predsjedanje sjednicama Vijeća ministara;
6. za dnevni red sjednica Vijeća ministara;
7. za provedbu odluka Vijeća ministara;
8. za rad Direkcije za EU integracije.

Predsjedavajući Vijeća ministara, u saradnji sa svojim zamjenicima, utvrđuje politiku rada Vijeća ministara, a posebno prioritete i dinamiku u radu Vijeća ministara. 

Predsjedavajući Vijeća ministara posebno usklađuje i prati aktivnosti institucija vlasti u Bosni i Hercegovini vezane za integriranje Bosne i Hercegovine u EU.

Članovi Vijeća ministara osim prava i dužnosti neposrednog rukovođenja radom ministarstva i odgovornosti za stanje u oblastima iz djelokruga rada ministarstva, mogu pokretati inicijativu i razmatrati pitanja i utvrđivati stajališta po pojedinim pitanjima i koja nisu iz djelokruga ministarstva kojim rukovode, s tim da ta pitanja spadaju u ustavnu nadležnost Vijeća ministara.

Organi i druga tijela vlasti u Bosni i Hercegovini dužni su u potpunosti se pridržavati odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donesenih sukladno nadležnostima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Vijeća ministara za svoj rad odgovara Parlamentarnoj skupštini BiH i Predsjedništvu BiH.

Vijeće ministara BiH
Foto: Dž.K./Radiosarajevo: Vijeće ministara BiH

Vlada Federacije BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izvršni organ Federacije BiH, koja vrši izvršnu vlast Federacije, ako određene izvršne kompetencije nisu Ustavom Federacije predviđene za Predsjednika Federacije, odnosno Potpredsjednika Federacije. Vlada Federacije zastupa Federaciju kao pravno lice, ako Ustavom Federacije i zakonom nije drugačije određeno. Vlada Federacije upravlja imovinom u vlasništvu Federacije, ako zakonom nije drugačije određeno.

Vladu čine Premijer, zamjenik Premijera, dvanaest ministara koji rukovode ministarstvima i dva ministra bez lisnice. Zamjenik Premijera je ujedno ministar resornog ministarstva." U članku 9. u stavu 1. iza rijeci "kantona" dodaju se rijeci: "sa drugim državnim tijelima".

Premijer, zamjenik Premijera, ministri, njihovi zamjenici, Vlada Federacije u cjelini za svoj rad odgovorni su Parlamentu Federacije, Predsjedniku i Potpredsjedniku Federacije, a ministri i njihovi zamjenici odgovorni su i Premijeru, u skladu sa Ustavom Federacije".

Premijer je predsjednik Vlade i rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz djelokruga Vlade, ostvaruje saradnju sa drugim organima Federacije i organima kantona, kao i sa drugim organima i organizacijama i usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i članova Vlade pojedinačno, te vrsi i druge poslove utvrđene Ustavom Federacije. Premijer potpisuje akte Vlade Federacije.

Vlada Federacije, u ostvarivanju svojih ovlaštenja utvrđenim Ustavom Federacije, donosi uredbe sa zakonskom snagom, uredbe, odluke, rješenja i zaključke. Vlada Federacije donosi uredbe sa zakonskom snagom u skladu sa Ustavom Federacije. Član 19. Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Federacije, blize uređuju odnosi za sprovođenje zakona, osnivaju stručne i druge sluzbe Vlade i utvrđuju načela za unutrašnje ustrojstvo federalnih organa državne uprave.
Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade, daje saglasnost ili potvrđuju akti drugih organa ili organizacija, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom. Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade. Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od znacaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi i određuju zadaci federalnim organima državne uprave i službama Vlade.

Vlada Republike Srpske

• sprovodi politiku Republike Srpske i izvršava zakone, druge propise i opšte akte Narodne skupštine, u skladu s Ustavom;
• donosi uredbe, odluke i druge akte za izvršenje zakona;
• predlaže plan razvoja, prostorni plan, budžet i završni račun;
• predlaže zakone, druge propise i opšte akte;
• utvrđuje načela za unutrašnju organizaciju ministarstava i drugih organa uprave i upravnih organizacija;
• postavlja i razrješava funkcionere, sekretare ministarstava, pomoćnike ministara i glavne republičke inspektore u ministarstvima i upravnim organizacijama;
• usmjerava i usklađuje rad ministarstava i upravnih organizacija;
• vrši nadzor nad radom ministarstava i upravnih organizacija; poništava ili ukida njihove propise koji su u suprotnosti sa zakonom ili propisom koji je ona donijela;
• daje mišljenje o prijedlogu zakona, drugih propisa ili općeg akta koji je Narodnoj skupštini podnio drugi predlagač;
• donosi propise za izvršavanje zakona i drugih propisa i akata kad je tim propisima utvrđena nadležnost republičkih organa, a zakonom nije određena nadležnost drugih republičkih organa;
• stara se o osiguranju jedinstva i unapređivanju pravnog sistema Republike;
• osniva organizacije za vršenje poslova od interesa za ostvarivanje prava i dužnosti Republike;
• rješava sukobe nadležnosti između ministarstava i drugih organa i organizacija u Republici kojima je povjereno obavljanje pojedinih poslova izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata iz okvira prava i dužnosti Republike;
• obrazuje stručne i druge službe za svoje potrebe;
• stara se o zaštiti interesa i prava Republike u pitanjima koja su delegirana Ministarskom savjetu i usklađuje rad članova Ministarskog savjeta iz Republike Srpske;
• obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom i zakonom.

Idući puta kada čujete stanovito obećanje, provjerite ko je nadležan za ono o čemu govori kandidat. Ukoliko institucija za koju se kandidira nije nadležna za ono što navedena osoba obećava – vjerovatno ste žrtva manipulacije. Pripazite i novčanik!

Ovaj medijski sadržaj podržan je kroz Tranisition Promotion, zvanični program Vlade Republike Češke.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Komentari

Prikaži komentare (0)

/ Povezano

/ Najnovije