Test za najinteligentnije: Možete li pronaći greške na ovoj slici?

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

praznina ovog portala

Na linku umjesto broja 498168 ubacite broj 429034 i izbacice vam ovaj tekst iz 01.9.2021. a ako zamjenite sa brojem 479382 izbacice vam opet ovaj tekst iz 01.01.2023. ima jos, npr 367992 iz 21.02.2020, pa npr 420162 iz 08.06.2021, i tako svakih 6 mjeseci reciklira ovaj portal isprazno po skripti jedne te iste tekstove kao BOT.

480765

Nisu to greške. To je san.

/ Najnovije