Uzbuna u Skandinaviji: Švedska podiže nivo opasnosti od terorizma nakon paljenja Kur'ana

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Borac sa Žuča

Očigledno da iza svih paljevina Kur'ana časnog stoji zvanična Švedska!!! Prvo je izvršila provokaciju, a onda objavljuje da podiže nivo opasnosti od terorizma. Školski primjer stvaranja haotičnih situacija i ciljane provokacije jedne cijele vjerske skupine. Križari (umišljeni Templari) opet na Zemlji prave haos. To je očigledno.

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

/ Najnovije