Stigle prve sankcije zbog nereda: Vojska Kosova izgubila veliku privilegiju

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bravo kosovari

Ne obraćajte pažnju šta vam naređuju ni SAD ni E.Z. to su dušmani koji nas kao podržavaju a kad krene naopako uvijek glume lažnog nam prijatelja i stanu na stranu agresora ***

BAD

Ne obraćajte pažnju šta vam naređuju ni SAD ni E.Z. to su dušmani koji nas kao podržavaju a kad krene naopako uvijek glume lažnog nam prijatelja i stanu na stranu agresora *** ka Bravo kosovari Tako je!!!

/ Najnovije