Šta slijedi / "Češlja“ se poslovanje, mijenjaju zakoni, osniva se nova inspekcija...

23. 11. 2019. u 09:56:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 41

Osim što je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da odmah poduzme potrebne aktivnosti s ciljem razrješenja direktora, članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Vlada Federacije BiH na jučerašnjoj sjednici donijela je više zaključaka koji bi trebali doprinijeti poboljšanju stanja u ovoj, ali i drugim sličnim ustanovama u FBiH.

Između ostalog, Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da izvrši nadzor nad stručnim radom i zakonitošću rada u ustanovama socijalne zaštite u FBiH, a Ministarstvo rada i socijalne politike da hitno poduzme aktvnosti na realizaciji preporuka Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, date u Specijalnom izvještaju o stanju prava osoba sa intelektulnim poteškoćama u BiH iz 2018. godine, s naglaskom na preispitivanju efikasnosti i opstojnosti upravljačkih struktura ustanova socijalne zaštite.

Isto Ministarstvo dužno je da intenzivira saradnju s međunarodnim organizacijama UNICEF i Save the Children radi poduzimanja aktivnosti s ciljem transformacije i jačanja kapaciteta ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH.

UNICEF i Save the Children bi trebali pomoći u transformaciju ustanova   - undefined

Foto: Dž. Kriještorac/Radiosarajevo.ba: UNICEF i Save the Children bi trebali pomoći u transformaciju ustanova 

Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da, u roku od 30 dana, u koordinaciji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, pripremi i u hitnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o inspekcijama u FBiH kojima bi ponovo bila uvedena inspekcija za socijalnu i dječju zaštitu u čijoj bi nadležnosti, između ostalog, bio i inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite koje su u vlasništvu FBiH“, jedan je od zaključaka Vlade.

Ministarstvo rada i socijalne politike u koordinaciji s Ministarstvom zdravstva, pema nalogu Vlade, treba da pripremi i u hitnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH. Ovim izmjenama bi, između ostalog, bili uspostavljeni socio-medicinski standardi za smještaj, tretman i boravak osoba s duševnim smetnjama u ustanovama socijalne zaštite koje su u vlasništvu FBiH. Rok za izvršenje ovog zaduženja je 30 dana.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, Finansijska policija FBiH i Porezna uprava FBiH zadužene su da, u okviru svojih nadležnosti, istraže finansijsko poslovanje i drugih ustanova socijalne zaštite u vlasništvu FBiH (Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavod za odgoj muške djece i omladine Sarajevo i Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški), te da, u roku od 90 dana, o nalazima informišu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike“, još je jedan od zaključaka.

Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da, u koordinaciji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, istraži trenutnu situaciju i predloži modalitet redovnog revidiranja dijagnoza osoba s duševnim smetnjama smještenih u ustanovama socijalne zaštite u FBiH, kao i modalitet njihovih redovnih ljekarskih kontrola.

Također, Ministarstvo zdravstva će uspostaviti ekspertni tim koji će za sve ustanove socijalne zaštite nad kojima pravo osnivača ima FBiH, a u saradnji s Ministarstvom rada i socijalne politike i ovim ustanovama, sačiniti sve potrebne pisane procedure u skladu s preporukama Komisije za praćenje i zaštitu osoba sa duševnim smetnjama, te dokumenta Standardi za individualnu procjenu osoba s duševnim smetnjama radi pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga (FBiH), revidirati dijagnostičke kategorije (dijagnoza) s ciljem prilagođavanja potrebnog tretmana i dodatno educirati kadar iz oblasti koordinirane brige i okupacione terapije u mentalnom zdravlju. Za ovo je dat rok od 90 dana.

Zaduženja je dobio i Federalni zavod za zapošljavanje, koji kroz programe zapošljavanje odmah treba poduzeti aktivnosti kako bi bila ojačana kadrovska struktura i omogućeno upošljavanje dodatnog stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH.

„Obavezan je Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić da postupi po izvještaju o vanrednom nadzoru Komisije za praćenje i zaštitu osoba sa duševnim smetnjama u ovom zavodu od 28.10.2019. godine, kao i izvještaju Komisije za nadzor nad stručnim radom i pružanje stručne pomoći ustanovama socijalne zaštite u FBiH od 23.10.2019. godine, te putem Federalnog ministarastva rada i socijalne politike dostavi Vladi FBiH Operativni plan za realizaciju preporuka koje su u okviru njihove nadležnosti“, navodi se dalje u Vladinim zaključcima.

Planirano i uspostavljanje ekspertnog tima  - undefined

Foto: Dž. Kriještorac/Radiosarajevo.ba: Planirano i uspostavljanje ekspertnog tima

Federalno ministarstvo zdravstva obratit će se kantonalnim ministarstvima zdravstva i kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja zahtjevom za osiguranje nesmetanog korištenja prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje štićenicima Zavoda u Pazariću, kao i štićenicima drugih ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, te Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta u zdravstvenim ustanovama na teritoriju FBiH, s fokusom na provođenje Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja zavoda kantonalnog osiguranja kome osiguranik pripada.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je, da u saradnji sa drugim federalnim ministarstvima, osigura provođenje preporuka iz dokumenta Standardi za individualnu procjenu osoba sa duševnim smetnjama radi pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga (FBiH).

Vlada FBiH će izvještaj o vanrednom nadzoru Komisije za praćenje i zaštitu osoba s duševnim smetnjama u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić od 28.10.2019. godine, kao i izvještaj Komisije za nadzor nad stručnim radom i pružanje stručne pomoći ustanovama socijalne zaštite u FBiH, informacijom JU Kantonalni centra za socijalni rad Sarajevo od 16.10.2019. godine, zajedno sa informacijom o realizaciji Zaključak Vlade FBiH od 19.9.2019. godine u vezi s vanrednim nadzorom nad Zavodom za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, dostaviti na postupanje i nadležnom tužilaštvu“, zaključeno je.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

NEMA KOMENTARA