Zmija i vrana na poznatom šetalištu u Sarajevu

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Hajde da vas vidim

Hajde pametnjakovici da vas vidim, koja je ovo zmija?

Derim

Hajde pametnjakovici da vas vidim, koja je ovo zmija? ka Hajde da vas vidim Bjelouska pametnjakovicu.

Haha

***

Niste u pravu

Ovo je zmijuga pod vodom

eCujNevjerovatna

šta ovdje ima biti nevjerovatno, dječiji portal

Sapun

***

/ Najnovije