! / Mahmutović: Prvi put u BiH kazne za kršenje pravila zaštite na radu bit će u KM

25. 09. 2019. u 18:07:00 E. H.

Shares: 70

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na jučer održanoj sjednici podržao Prijedlog Zakona o zaštiti na radu.

S manje ili više pažnje javnost je upoznata s ovom informacijom, ali koliko je ovaj korak značajan govori činjenica da se u ovoj oblasti trenutno promijenjuju odredbe nastale u bivšoj Jugoslaviji.

Predjednik Udruženja za unapređenje zaštite na radu Zuhdija Mahmutović, za portal Radiosarajevo.ba, govorio je o značaju ove inicijative.

Zuhdija Mahmutović - undefined

Dženan Kriještorac / Radiosarajevo.ba: Zuhdija Mahmutović

Značajne su novine u Zakonu o zaštiti na radu koje nisu bile predviđene postojećim zakonskim propisima. Kao prvo na nivou Federacije uvodi se Vijeće za zaštitu na radu čime se obezbjeđuje tripartizam u funkciji unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu kojeg osniva Vlada FBiH. Također značajna novina je i pojam rizika i upravljanja rizikom. Zakon obavezuje poslodavce da izvrše procjenu rizika za sva radna mjesta i da odrede poslove sa povećanim rizikom. novina je i obavezno posebno osiguranje od rizika, nesreće ili povreda na radu odnosno profesionalnog oboljenja svih radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom”, pojasnio je Mahmutović.

Dodao je da obavještavanje i savjetovanje sa radnicima i njihovim predstavnicima također predstavlja novi pristup u preventivi i obavezu poslodavca da se savjetuje sa radnicima ili njihovim predstavnicima i omogućava im da učestvuju u raspravama o svim pitanjima u pogledu sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu.

“Zdravstveni nadzor je također izmijenjen i stavljen u funkciju preventive, naročito u dijelu savjetovanja poslodavca o unapređenju zaštite zdravlja radnika. U dijelu osposobljavanja radnika za siguran rad značajna novina je da se obuka vrši u toku radnog vremena i ne smije izazvati troškove za radnika. U dijelu zaštite zdravlja osjetljivih kategorija, od velikog značaja je zaštita tih kategorija. Zakon ih izdvaja time što predviđa posebnu obavezu uređivanja njihovih prava, obaveza i mjera zaštite”, naglasio je Mahmutović.

Prema njegovim riječima, kazne za prekršaje u oblasti zaštite na radu zbog propusta, odnosno neprimjenjivanja mjera zaštite su stroge i konačno su umjesto dinara određene u KM.

“Kazna ima značajnu preventivnu ulogu, jer ovakve kazne bi trebalo istovremeno da budu upozorenje za odgovorne da izvršavaju svoje obaveze kako ne bi došli u situaciju da budu kažnjavani za određene propuste, a cilj je da se obezbjedi primjena zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite na radu. Novina u Zakonu je i da radnik za zaštitu na radu mora biti odgovarajuće osposobljen i imati položen stručni ispit koji se odnosi na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, prema programu koji utvrđuje federalni ministar rada i socijalne politike. Također i radnik u ovlaštenoj organizaciji će morati polagati stručni ispit, a Pravilnikom će biti propisan program, način i troškovi polaganja stručnog ispita”, rekao je Mahmutović.

Dodao je da sljedeći korak predviđa usvajanje Prijedloga Zakona o zaštiti na radu i na Domu naroda Parlamenta FBiH.

“Sve u svemu, zakon je jako dobar za ovu fazu jer uvodi nekoliko značajnih novina, a istim je preuzeta Direktiva 391 Europske unije. U kasnijoj fazi treba uvesti još dva ili tri člana čime bi Zakon bio potpuno usaglašen sa zahtjevima Europske unije”, zaključio je Mahmutović.

NEMA KOMENTARA