Sarajevo / Imenovani novi predsjednici i članovi Skupština komunalnih preduzeća KS-a

26. 03. 2019. u 19:14:00 Fena

Shares: 17

Skupština Kantona Sarajevo najprije je razriješila stare, a potom imenovala vršioce dužnosti predsjednika i članova skupština kantonalnih javnih komunalnih preduzeća - "Veterinarska stanica", "Poljoprivredno dobro Butmir" i "Vodovod i kanalizacija".

Za vršioca dužnosti predsjednika Skupštine KJKP "Veterinarska stanica" imenovan je Hajrudin Smailhodžić, a za članove preduzeća imenovani su Mustafa Vlahovljak i Suada Ninić.

Novoimenovani vršioc dužnosti predsjednika Skupštine KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" je Vedad Šakić, a članovi skupštine preduzeća su Meliha Zukić i Anes Mašić.

Vršilac dužnosti predsjednika Skupštine KJKP "Vodovod i kanalizacija" je Elmir Bajrić, a članovi Skupštine ovog preduzeća su Faruk Muharemović i Fikret Nukica.

U nastavku sjednice, nije prihvaćen Izvještaj o radu s Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2018. godinu , kao ni Izvještaj o poslovanju KJU "Gerontološki centar" za 2018. godinu.

Također nisu prihvaćeni ni izvještaj o poslovanju za 2018.godinu javnih ustanova - Terapijska zajednica - Kampus, Porodično savjetovalište, Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Kantonalni centar za socijalni rad, Odgojni centar, Služba za zapošljavanje.

Podršku Skupštine nisu dobili ni izvještaji o poslovanju za 2018. godini i to: Fond KS za izgradnju stanova za članove porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, Zavod za informatiku i statistiku, Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći.

NEMA KOMENTARA