Za Radiosarajevo.ba / Nedžad Koldžo: Urediti Vilsonovo, napraviti bazen, igrališta...

29. 09. 2016. u 07:23:00 Hajrija Avdić

Shares: 0

Nedžad Koldžo aktuelni je načelnik sarajevske Općine Novo Sarajevo i zajednički kandidat SDA i SBB-a za načelnika na predstojećim lokalnim izborima.

U intervjuu za portal Radiosarajevo.ba, Koldžo je otkrio koji bi to bili prioriteti njegove administracije, šta bi njegova pobjeda značila za stanovnike općine Novo Sarajevo, te o tome šta je obilježilo njegov prethodni mandat.

Prema čemu se Vaš program razlikuje od programa ostalih kandidata?

Kao aktuelni načelnik Općine Novo Sarajevo, s ponosom ističem preko 1100 projekata realizovanih u mom mandatu sa ciljem da Općina Novo Sarajevo bude zajednica ugodnog življenja, te prepoznatljivo područje modernih urbanih cjelina.
Moj program se zasniva na provođenju ranije utvrđenih ciljeva definisanih Integriranom Strategijom razvoja Općine Novo Sarajevo 2016 – 2023 koja je pripremljena u saradnji sa građanima, privrednicima i organizacijama civilnog društva, a koji imaju za pretpostavku kvalitetno ostvarivanje prava građana i drugih subjekata, kao i svih ostalih uslova neophodnih za što kvalitetniji život građana ove općine. Imajući u vidu specifičnosti i posebnosti pojedinih mjesnih zajednica, kao i specifičan položaj gradskih Općina u Kantonu Sarajevo, između ostalog, vodit ću politiku ujednačenog razvoja svih dijelova općine.

Moj program je realan, zasnovan na činjenicama, a ne kao kod ostalih kandidata čiji programi izlaze iz nadležnosti lokalne samouprave.

Šta bi Vaša pobjeda značila za ugrožene kategorije stanovništva i generalno ljudska prava u Vašoj općini?

Prethodnih godina realizirano je više stotina projekata namijenjenih pružanju podrške socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, koja se, između ostalog ogleda i kroz pomoć u participaciji pri liječenju , dodjeli jednokratne finansijske pomoći koja se obezbjeđuje licima i domaćinstvima koja se trajno ili privremeno nađu u stanju socijalne potrebe, te u pružanju značajne podrške Općinskoj organizaciji Crvenog križa/krsta Novo Sarajevo.

Nastavit ćemo i kontinuiranu saradnju sa javnim ustanovama iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite, organizacijama i fondacijama, te udruženjima građana/nevladinim sektorom u provođenju projekata prema starim i iznemoglim licima, djeci bez roditeljskog staranja, osobama sa posebnim potrebama i nacionalnim manjinama.

Koji su Vaši konkretni planovi za poboljšanje života u Vašoj lokalnoj zajednici?

Općina Novo Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave i servis građana je više godina pokretač u stvaranju i poboljšanju ukupne ekonomske situacije, posebno kroz programe podrške lokalnom ekonomskom razvoju, javnom i transparentnom procesu planiranja, efikasnom donošenju i izvršenju budžeta, uslova i ambijenta za stvaranje partnerstva između Općine, privrednog i nevladinog sektora.

U narednom periodu nastavit ćemo sa provođenjem ranije utvrđenih ciljeva definisanih Strategijom razvoja Općine Novo Sarajevo, a prioritet nam je izgradnja izgradnja ambulante i mjesnih zajednica u naselju Hrasno i Hrasno brdo, zatim izgradnja podzemne garaže u MZ Željeznička u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS, izgradnja sedam kružnih tokova na području općine, izgradnja bazena, izgradnja sportskog igrališta na Hrasnom brdu, zatim zaštita i revitalizacija Vilsonovog šetališta u skladu sa ekološkim standardima i uređenje istog dodavanjem novih sadržaja, unapređenje odvoženja i prikupljanja otpada na području općine izgradnjom podzemnih kontejnera, unaprjeđenje poslovnog okruženja u cilju privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mjesta, povećanja sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje mladih.

Šta biste izdvojili kao najveći problem stanovnika Vaše općine?

U proteklom periodu Općina je namjeravala puno više učiniti kada su u pitanju problemi pojave pasa lutalica, zatim problemi javnog prevoza naručito u padinskim dijelovima općine, te problemi sa kanalizacijom i vodosnadbijevanjem, ali obzirom da navedeno nije u direktnoj nadležnosti lokalnih samouprava, te zbog donesenih zakona i regulacionih planova koji su teško provodivi, ovi problemi nisu okončani u punom kapacitetu.

Imajući to u vidu, i dalje planiramo nastaviti sa zajedničkom realizacijom projekata javnih kantonalnih preduzeća i Općine, cijeneći njihovo mjesto i ulogu u razvoju lokalne zajednice, kao i saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo, koja je sa premijerom Elmedinom Konakovićem na čelu veoma operativna kada je u pitanju zajednička saradnja i realizacija projekata a sve u interesu građana općine i Kantona Sarajevo.

Možete li nam reći šta je obilježilo Vaš prethodni mandat?

Koliko rada, truda i zalaganja, toliko i uspjeha, a koliko sam radio i u tome uspio najbolje govore preko 1100 realizovanih projekata iz oblasti komunalne i saobraćajne infrastrukture, kapitalni projekti, projekti iz oblasti obrazovanja, sporta, stalna briga o najmlađima, ali i najstarijima, kao i najugroženijim kategorijama stanovnika. Slobodan sam reći da sam čovjek od djela, a ne riječi.

U tom smislu, realizovano je niz projekata u cilju:

- Poboljšanja saobraćajne infrastrukture izgradnjom i rekonstrukcijom lokalnih i nekategorisanih saobraćajnica, trotoara, parking mjesta, te rekonstrukcija mostova, postavljanjem saobraćajne signalizacije, te izrada elaborata i studije izvodljivosti kao pripreme za buduća unapređenja na ovom planu;

- Unapređenja komunalne infrastrukture izgradnjom i sanacijom postojeće vodovodne i kanalizacione mreže, javne rasvjete, gasifikacije i elektroenergetske mreže;

- Unaprjeđenje stanja zelenih površina i zaštite okoliša na području Općine Novo Sarajevo (usvajanje Općinskog Plana upravljanja otpadom za period 2016-2021, zatim kroz kontinuirano uređenje javnih površina, postavljanje velikog broja kanti za otpatke, sadnju velikog broja sadnica, zaštitu stabala, rekonstrukciju i izgradnju dječijih igrališta i parkova, šetnica i sl.;

- Poboljšanje opće sigurnosti građana kroz rekonstrukciju javne rasvjete, postavljanja video nadzora, podršku rada i aktivnosti II policijske uprave, sanacijom rukohvata i stepeništa, te postavljanjem rampi za invalidna lica. Kroz organizaciju, opremanje i obuku struktura civilne zaštite općine organizovanih u štabove, jedinice, službe zaštite i spašavanja, te povjerenike jačamo bezbijednost i sigurnost građana, te uspostavljamo dugoročnu saradnju sa ustanovama i udruženjima od općeg značaja, kao što su policija, vatrogasci, medicinske ustanove, radioamateri, ronioci, služba gorskog spašavanja, i slično.

- Stvaranje kvalitetnijeg prostora sa obrazovno-kulturnim i društvenim sadržajima, te poboljšanja uslova obrazovnih institucija na području općine kroz rekonstrukciju centara za djecu i omladinu, djecu od 0 do 14 godina, kroz rekonstrukciju i opremanje novosarajevskih osnovnih škola i vrtića, te održavanje niza manifestacija u Vilsonovom šetalištu-otvorenom kulturnom centru.

- Poboljšanje uslova života osoba treće životne dobi kroz otvaranje centara za zdravo starenje u naseljima Hrasno i Velešići čime su stvoreni uslovi za uključivanje velikog broja osoba treće dobi u društveni život, zatim kroz organizovanje izleta za sve zainteresovane novosarajevske penzionere, dodjelu jednokratnih novčanih pomoći i kroz podršku projektima Udruženja penzionera Novo Sarajevo.

- Poboljšanje stanja u oblasti sporta i stvaranja sportskog prostora za djecu i omladinu otvaranjem nove sportske dvorane na Grbavici, gradnjom i rekonstrukcijom dječijih igrališta, održavanjem i sanacijom postojećih, čime su stvoreni uslovi za bavljenje sportom velikog broja građana; zatim finansiranjem projekata udruženja iz oblasti sporta

- Briga o učenicima, studentima, te djeci bez oba roditelja kroz dodjelu stipendija, u mom mandatu u prosjeku godišnje Općina podijeli oko 450 stipendija.

- Kontinuirana podrška i pomoć boračkoj populaciji, kroz dodjeljivanje različitih vidova jednokratnih pomoći, zatim finansiranje projekata i rada boračkih udruženja, a u znak sjećanja i trajne zahvalnosti svim učesnicima odbrane od agresije u periodu 1992-1995, Općina je otvorila Memorijalni centar „Novo Sarajevo“ namijenjen ratnim vojnim jedinicama sa područja općine Novo Sarajevo

- Kontinuirano unapređenje, te reorganizacija sistema Javne uprave, a sve u cilju poboljšanja pružanja usluga građanima, te uspostava Registra nekretnina Općine Novo Sarajevo

- Poboljšanje poslovnog okruženja kroz uspostavu Stalnog savjetodavnog tijela za ekonomska pitanja (STEP), izradu Vodiča za investiciona ulaganja Općine Novo Sarajevo, izradu Registra nekretnina , te kroz otvaranje kreditne linije za podršku lokalnom biznisu.

KOMENTARI (4)